“ఆంధ్రప్రభ” దినపత్రికలో …

నా “తెలంగాణ మహోదయం” కావ్యంపై
29 ఏప్రిల్ 2019 నాటి “ఆంధ్రప్రభ” దినపత్రికలో ప్రచురితమైన సమీక్ష …

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రకటనలు

“సాహితీ సల్లాపాలు”

ఈ నెల 29న ఆవిష్కరింపబడనున్న నా కొత్త పుస్తకం – “సాహితీ సల్లాపాలు”

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర