మొత్తము తెలుగు జాతియే మూగ బోయె!

ఎవరి పేరు జగతి నెవరు విన్నను చాలు
కనులు గర్వమ్ముతో కదలుచుండు –
ఎవరి వాగ్విభవ మ్మొకింత కన్నను చాలు
పులకించి కర్ణముల్ పురులు విప్పు –
ఎవరి కైతల రాణి ఇంపు సొంపుల గాంచి
రస రమ్య హృదయాలు ’ఖుసి’ని బొందు –
ఎవరి ప్రఖ్యాతి ఖండేతరంబుల గూడ
మోడ్చినట్టి కరాల మ్రొక్కు లందు –

ఎవరిచే కృతు లావిష్కరింప గోరు –
ఎవరి కాతిథ్య మిడ సభ లిచ్చగించు –
ఆ సుకవి విరాట్టు “సి.నా.రె.” అస్తమించె!
మొత్తము తెలుగు జాతియే మూగ బోయె!

(మహాకవి డా. సి. నారాయణ రెడ్డి గారి మృతికి అశ్రు నివాళిగా …)
– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రకటనలు