ప్రజాపత్రికలో ధారావాహికంగా …

రాజమహేంద్రి నుండి వెలువడుతున్న “ప్రజాపత్రిక”లో నా ఏక వాక్య కవితలు ధారావాహికంగా ప్రచురించబడుతున్నాయి. పత్రిక యాజమాన్యానికి నా ధన్యవాదాలు.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్రకటనలు