దమ్ము గల ప్రధాని

రచన : “పద్య కళాప్రవీణ”  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
5-19
ఇనుప బీరువాల నిరికించి, ఇరికించి
దాచబడిన నల్ల ధనము కింక
ఆక్సిజనును నిలిపె నయ్యో! మన ప్రధాని –
ఊపిరాడక మృతినొందె నోట్లు!
  
ఎంతొ ప్రేమతో నెన్నెన్ని యేళ్ళ నుండి
పెంచి పోషించుకొన్నట్టి పెన్నిధిటుల
ఒక్క రాత్రిలో మరణంబు నొంద గాంచి
వెక్కి వెక్కి ఏడ్చుచునుండ్రి పెద్ద “సేఠ్లు”!
 
 
“బ్లాక్ మని గలవారి భరతమ్ము బట్టెద,
దేశ గతిని మలుపు ద్రిప్పెద”నని
అన్న ‘మోడి’ జేసె నన్నంత పని నిప్డు!
దమ్ము గల ప్రధాని ధరణి నతడు!!
 
                     —  &&&  —

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: