నండూరి వారి జయంతి సభ

రేపు నండూరి వారి జయంతి సభ.

జంట నగరాలలోని‌ సాహిత్యాభిమానులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం!

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

_20160420_192753

“తొలి పొద్దు”

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ 442 మంది కవుల కవితలతో ముద్రించిన “తొలి పొద్దు” సంకలనంలో నా కవిత – “ప్రకృతికి సీమంతము”ను ఆస్వాదించండి. (ఇది “గోల్కొండ కవుల సంచిక” తరువాత మళ్ళీ అంత కన్న అత్యధిక కవుల కవితా సంకలనంగా చరిత్ర సృష్టించింది.)

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

tp1tp2tp3

ఉగాది కవిత

ఏప్రిల్ 8వ తేది నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం “రవీంద్ర భారతి” లో నిర్వహించే “ఉగాది కవి సమ్మేళనం”లో పాల్గొనవలసిందిగా నాకు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ నుండి ఆహ్వానం అందింది. ఆనాడు నేను వినిపించబోయే నా కవితను ఆస్వాదించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

ugadi-whasapp-messages

  • దుర్ముఖి ఉగాది కవిత :

* మావి చిగురు వౌచు, మధుమాస మీవౌచు,
కోయిలమ్మ తీపి కూత వౌచు,
క్రొత్త రాష్ట్రమందు క్రొత్త ఆశలు పూచు
తీవయై ఉగాది! రావె నీవు!

* దుర్ముఖమున్ ధరించి పలు దుష్టుల, త్రాష్టుల పాలి శత్రువై
చర్మము లూడదీసి, తగు శాస్తిని జేయుచు – సంఘమందునన్
ధర్మము పెంపు జేయుమమ! ధాత్రిని శాంతిని నింపుమమ్మ! ఓ
దుర్ముఖి నామ వత్సరమ! తోషము గూర్చుమ మానవాళికిన్!

* నీదు పేరును విన్నంత నిఖిల జనులు
కలత పడుచుండ్రి తెత్తువో కష్టములని!
కాని దుర్ముఖివై లోక కంటకులను,
సుముఖివై సజ్జనాళిని చూడుమమ్మ!

* ఎప్పుడు సంపద నిల్పుము!
ఎప్పటి కప్పుడును ప్రజల కే రకమైనన్
ముప్పులు ప్రాప్తించు నెడల –
చప్పున తొలగించుము నవ సంవత్సరమా!

* నిర్భయముగ నడి రాతిరి
అర్భకురాండ్రైన వీధి నరిగెడు ఘన సం
దర్భము లగుపింపవలయు!
దుర్భాగ్య ఘటన లికపయి దొరలనియటులన్!!

* భావ స్వేచ్ఛ యనుచు భారతాంబ పయిన
ద్వేష భావ మొలుకు తీరు వలదు!
తినెడి అన్నమందు దేశమాతను జూపి,
తీర్చుమమ్మ హృదుల దేశభక్తి!!

* విలసిల్లగ నీళ్ళు, నిధులు,
వెలయ పరిశ్రమలు, నందు విరివిగ కొలువుల్ –
పులకించ ప్రజలు, “బంగరు
తెలగాణ”ను నిలుపుమమ్మ తెలుగు యుగాదీ!

— &&& —