భారతీ!

రచన : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

index

వికృతమనుట తప్పిదమే?
“ప్రకృతి”, “వికృతి” నేర్వ లేదె పదముల కెపుడున్?
వికృతమయిన పదమె “వికృతి”!
“వికృత” మనిన నెరుగకుండ విదు లెట్లైరో?

 

విలువల నెరుగని నీచులు,
పలువు రపండితులు – నీదు వర ఫలితముగా
కలిగిన నా పాండితినిన్
తులనాడిరి! వాణి! వారి దోషము గనుమా!

 

భాషాశాస్త్రపు చర్చను
భాషావేత్తగ సలుపుట పాపంబౌనో?
భాషాయోషా! సేయుము
దూషించిన వారి నోట దుమ్ము బడంగన్!

 

శాస్త్ర చర్చకు నిలువగా శక్తి లేని
ధూర్తులే వ్యక్తిగతమైన దూషణలకు
దిగుచునుందురు! వారిది దిగుడు స్థాయి!!
కూరుకొనిపోరె పాతాళ కుహరమందు!!!

 

“తప్పుడు శబ్దముల్ పలుక తప్పని నే ననబోను గాని, మా
ఒప్పుగ నున్న శబ్దముల నుమ్మడి రాష్ట్రమునందు నేళ్ళ కే
ళ్ళెప్పటి కప్పు డేల అవహేళన జేసి”రటంచు బాధతో
జెప్పిన నా పయిన్ విషము జిమ్ము ఖలుల్ నశియింత్రు భారతీ!

— xxx —

2 వ్యాఖ్యలు (+add yours?)

 1. Zilebi
  ఫిబ్ర 15, 2016 @ 06:16:00

  భాషాశాస్త్రపు చర్చను

  భాషావేత్తగ సలుపుట పాపంబౌనో?

  సరియైన మాట పలుకు ! సెహ భేషు ఫణీంద్ర వారు

  జిలేబి

  స్పందించు

 2. Dr.Acharya Phaneendra
  ఫిబ్ర 15, 2016 @ 07:10:01

  ధన్యవాదాలు జిలేబి గారు!

  స్పందించు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: