“ముఖ పుస్తకము” (face book)

fb

“ముఖ పుస్తకము” (face book)
రచన : “పద్య కళాప్రవీణ”, “కవి దిగ్గజ”
డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ముఖమె? కాదది – పెక్కురి ముఖము లొకట
జేరి, ముచ్చటించుకొను ప్రసిద్ధ వేది!
పుస్తకమె? కాదు – లిఖిత ప్రహస్త భూష,
విశ్వమున మిత్రు లెవరేని విప్పి చదువ!

నవ్య కాలమందు భవ్య దివ్యావిష్కృ
తి – “ముఖ పుస్తకమ్ము”! దీని గూర్చె
విశ్వమును కుదించి వేయ గ్రామంబుగా,
“మార్కు జుకెరు బర్గు” మాన్యు డొకడు!

ఇక్కడి వారికి, మరి ఇం
కొక్కడొ వారి కది స్నేహ మేరుపరచుచున్,
చక్కగ వ్యాపించెను – “ఫేస్
బుక్క”ను పేరిట ధరిత్రి మొత్తము నందున్!

— && —

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: