పద్యం రక్షతి రక్షితమ్

“పద్యం రక్షతి రక్షితమ్”

రచన: ‘పద్య కళా ప్రవీణ’, ‘కవి దిగ్గజ’

  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

(తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ‘కీర్తి పురస్కార’ గ్రహీత)

IMG_20150721_002227

 

పెరిగినన్ మరవక పెదవుల నాడంగ

పిల్లలు సులువుగా వల్లె  వేయ-

అక్షర జ్ఞానమే అబ్బని వానినిన్

వినినంత, విజ్ఞాన  వేత్త జేయ –

పండిత పామర ప్రజలకు నాసక్తి

కావ్య పఠనమందు కలుగ జూప –

నిత్య జీవితమందు నీతి శతక సూక్తి

తలపోసి, సరియైన దారి నేగ –

 

పలు ప్రయోజనంబులు గదా పద్యమునకు –

తెలుగు ప్రజలార! మేల్కాంచి తెలుసుకొనుడు!

ఆదరించుచో పద్యంబు, నదియె గాచు

మన తెలుగును, తద్భాషా ప్రమాణములను!!

 

మాండలికములందు మత భేదములు నున్న –

తెలుగు పద్యమందు కలిగి, వెలిగి,

రెండు రాష్ట్రములను ‘దండి భాష’గ నెంచు

గ్రాంథికమ్మె జనుల కలిపియుంచు!!

 

కాన్వెంటు చదువుల కాలంపు బాలుండు

వ్యర్థమౌ రైముల వల్లె  వేయు!

చిన్ని పద్యానికి చెప్పలే దర్థమ్ము –

తెలుగు బాలకు రాదు తెలుగు భాష!

ఆంగ్ల భాష యనిన అధికమాయెను మోజు –

తెలుగు పద్యము విల్వ తెలియరాయె!

తెలుగుందనమునొల్కు  తెలుగు పద్యము లేక

తెలుగు భాషయు, సంస్కృతియు నడంగు!

 

తెలుగు సాహిత్యమున తొల్లి  వెలిగినట్టి

పద్య కవితకున్ సరిసాటి ప్రక్రియేది?

వచన కవితలెన్నిప్పుడు వచ్చె గాని,

కాల గమనమ్ములో నిల్చు కావ్యమేది?

 

చక్కని భావమ్మును బల్

చక్కని ధారను బలికిన సరళోక్తులలో

చక్కని పద్యమ్మై – అది

చక్కగ రంజింపజేయు జనులందరినిన్!

 

కుదియించి భాష, యందున

మదియించి యనల్ప భావ మాధుర్యములన్,

చదువంగ ధార రమ్యము –

పదుగురిలో మెప్పు బొందు పద్యము గాదే?

— &&& —

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: