అమవస నిసి

అమవస నిసి

– ’పద్య కళాప్రవీణ’ డా.ఆచార్య ఫణీంద్ర

kb

’ఆకలి రాజ్యమ్ము’ నందు నిరుద్యోగ
యువత కందించె దివ్యోపదేశ –
మభిమానవతులైన అతివల బ్రతుకుల
’అంతు లేని కథ’ల నరయ జెప్పె –
మానవ సంబంధ మాలిన్యముల నల్గు
’గుప్పెడు మనసు’ల గుట్టు విప్పె –
అభ్యుదయ సమాజ మందు మార్గాలకై
’రుద్ర వీణ’ల నెన్నొ మ్రోగ జేసె –

ఒకొక ’టిది కథ కాదు’ – ’మరో చరిత్ర’! –
యన్న స్థాయిలో ’చిత్రాల’ నతడు తీర్చె –
’దాద ఫాల్కే పురస్కృతి’ దక్కి, తనకు –
ఆ పురస్కృతియే గర్వ మందె నాడు!

’బాల చంద్రు’డా? కాదయ! భారతీయ
చలన చిత్ర నభో పూర్ణ చంద్రు డతడు!
అతని మృతి చిత్రరంగాన కమవస నిసి!
అతని స్మృతికి నివాళి, బాష్పాంజలిదియె!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: