“మైత్రి” అంతర్జాల మాస పత్రికలో…

 ఈ నెల “మైత్రి” అంతర్జాల మాస పత్రికలో “అట్లాంటా”(అమెరికా)లో నేను పాల్గొన్న సాహిత్య సభా వివరాలను అందించారు. అవలోకించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 http://www.atlantadesi.com/maitri/home.html

ph16                           ph13