“వెలుగు” పత్రికలో…

ఆలస్యంగా అందిన “వెలుగు” పత్రిక ఏప్రిల్ సంచికలో నా ఉగాది కవిత “రెండు కోకిలలు” ప్రచురించబడింది.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

velugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ushodaya