తెలంగాణ మహోదయం!!!

తెలంగాణ మహోదయం!!!

రచన : ‘కవి దిగ్గజ’ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

Telangana Bill in Parlement

“అలిగిన ‘తెలగాణ’ అలుక కారణ మేమి?”
అనుచు నెరిగి తీర్చరయ్యె నాడు!
“జరిగిన తప్పుల చక్కదిద్దెద” మంచు
నాశ్వాస మందించరయ్యె నాడు!
ఉవ్వెత్తు నెగసిన ఉద్యమమ్మును జూచి
ఊరక నిర్లక్ష్యమూని నాడు –
అవహేళనలు సల్పి, అవమానములు సేసి,
“అణచివేతు” మని అహంకరించి,

ఇప్పు డొక ప్రాంతము “సమైక్యమే!” యటంచు
ఒంటి చేయితో చప్పట్ల నూపుటన్న
చేతులే కాలి, ఆకుల చేత బూను
మూర్ఖులటు గాదె ‘సీమాంధ్ర’ ముఖ్యు లింక!

“నాకు స్వేచ్ఛ వలయు” – కేక బెట్టుచు నిట్లు
ఉద్యమములు చరిత నుండె గాని …
“వాని కిడకు స్వేచ్ఛ– వల” దంచు పోరాడు

వింత ఉద్యమమ్ము వెలసె నేడు!

కాకి లెక్కలు మీవంచు కసరె వారు!
దొంగ లెక్కలు మీవంచు దూఱె వీరు!
ఇంత విద్వేషముల కన్న, ఎవరి లెక్క
వారు చూచుకొనుటయే శుభస్కరమ్ము!!!

ధర్మాగ్రహమ్ముతో ధాటి నుద్యమ మూని
కాంచె సిద్ధి ‘తెలంగాణ’ తుదకు –
లాభ నష్టాల లౌల్యంపు టుద్యమ మూని
అడ్డుపడె నయొ సీమాంధ్ర మరల –
నిన్న మొన్న వరకు నేతలు ‘సరె’ యని
మాట మార్చుట మంచి బాట యగునె?
నిన్న మొన్నటి దాక మిన్నకుండిన ప్రజ
లుద్యమం బూనుట ఉచిత మగునె?

“లాభ, నష్టము” లన – లోభ వ్యాపారమా?
ఉద్యమమున ధర్మముండ వలయు!
ఎవ్వ రెన్ని జిత్తు లెత్తులు వేసినన్ –
దక్కు తుది జయమ్ము ధర్మమునకె!!!

అక్కట! ‘ఆంధ్ర’, ‘సీమ’ లొకటౌచు మహోద్యమ మెంత సల్పినన్ –
ఎక్కడ విశ్వమందు కనిపించదు మద్దతొకింత! కాని, ము
న్నొక్కడు లేవనెత్తు బలముబ్బిన ప్రశ్నల కెల్ల విశ్వమున్
మిక్కిలి మద్దతిచ్చె! భువి మీద అధర్మము రాణ కెక్కునే?

త్రాడు పైకి, క్రిందికిని కేంద్రమ్ము లాగు –
నిలువరింప సీమాంధ్రులు నీళ్ళు జల్లు –
గట్టి దీక్షతో ఓ తెలంగాణ వీర!
ఎగిరి తెలగాణ ‘ఉట్టి ‘ సాధించుమోయి!!!

శ్రీలంగూర్చగ ‘భద్రశైల’ శిఖపై సీతమ్మగా ‘లక్ష్మి’యున్ –
ఫాలంబందున జ్ఞాన రేఖలు లిఖింపన్ ‘బాసర’న్ ‘వాణి’యున్ –
‘ఆలంపూరు’న జోగులాంబగ శుభాలందింపగా ‘గౌరి’యున్ –
మూలల్ మూడిట నిల్చి ముగ్గురమలున్ బ్రోచున్ తెలంగాణమున్!

— &&& —

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: