మౌక్తిక హారం – 3

డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర విరచిత ముక్తక పద్యాలు

pearls

విచిత్ర మైత్రి …

అతడు నాదు మాట నంగీకరింపడు –
ఏను నతని మాట నెప్పు డొప్ప –
అయినగాని, సతము నతనితో మాటాడ
గుండె లోతులందు కోర్కి రేగు !

వేదన…

వలదు రాజ్యమ్ము – భోగమ్ము వలదు నాకు –
వలదు స్వర్గమ్ము – మోక్షమ్ము వలదు దేవ!
దుఃఖ తప్తుల వేదన తొలగిపోవ –
విరియు చిరునవ్వునే గాంచు వరము చాలు!
(మహాత్మ గాంధి సందేశానికి పద్య రూపం)

శునక సూక్తి ముక్తావళి

” విశ్వాస హీనులై విర్రవీగ, మనము
మానవులము కాము – మరచి పోకు!
సాటి వారనిన ఈర్ష్యా ద్వేషముల్ గల్గ,
మానవులము కాము – మరచి పోకు!
ఐకమత్య మొకింత లేక కాట్లాడగా,
మానవులము కాము – మరచి పోకు!
యజమాని యెడ విధేయత వీడి వర్తింప,
మానవులము కాము – మరచి పోకు!

శునకమన – కాస్త ’శునకత్వము’ ను గలుగుచు,
సాటి శునకాల గౌరవించవలె – ” నంచు
పిల్ల కుక్కకు బోధించె పెద్ద కుక్క
శునక పరిభాషలో నీతి సూక్తులెన్నొ!

స్నేహ సంస్కృతి

‘రాస్తా’ లందున ప్రక్కలన్ వెలయు ‘యీరానీ కెఫే’ లందునన్
‘మస్తుం’డున్ గద ‘రద్ది’! ఐన నట, ‘ఛాయ్’మాధుర్యమున్ గ్రోలరే –
‘దోస్తుల్’ పల్వుర గూడి, రోజు యువకుల్ ‘దోతీను బా’రేగుచున్!
ఆస్తుల్ గాంచగ స్నేహ సంస్కృతి కవేగా ‘హైదరాబాదు’లో!

ఖండనమ్ము

నేను చెప్పు మాట నీకు నచ్చనియెడ
ఖండన మొనరించు కచ్చితముగ !
కాని, నాదు మాట కన్న మించిన మాట
చెప్పి ఖండనమ్ము చేయుమయ్య !

ఇల్లు

జీవితాంతమ్ము కష్టించి చెమటనోడ్చి
ధనమునెంతొ సంపాదించి దాని తోడ
ఇల్లు నిర్మించునొకడు – ఇంకెవడొ యొకడు
అందు నివసించి సౌఖ్యాల ననుభవించు!

చావు పుట్టుకలు

ఒద్దికగా యోచించితి –
గుద్దులు గుద్దితిని నుదుట – గోకితి తలపై –
బద్దలు గొట్టితి బుర్రను –
మొద్దు, నెరుగనైతి – చావు, పుట్టుక లేలో?

రక్తాక్షరాలు

విప్లవ కవి నణచివేయ, నాతని చేయి
నరికి, వికట రీతి నవ్వె రాజు!
క్రొత్త కవిత నపుడు గోడ నింకొక చేత
కారు రక్తమె గొని, కవి లిఖించె!

సాహసం

“ఒడ్డుపై నిల్పిన, ప్రమాద ముండబోదు
పడవ కెపు” డంచు నుంతుమే వదలి యట్లె?
పడవ నిర్మించుకొన్న ఆ పనియె వేరు!
సాహసంబే వలయు కార్య సాధనమున!

అప్సర

శిలను చెక్కుచున్న శిల్పితో నొక్కండు
“చేయుచుంటి వేమి?” చెప్పుమనిన –
“అప్సర శిలనుండి ఆగమించ వెలికి
సలుపుచుంటి నేను సాయ” మనియె!

(మరికొన్ని మరో పోస్టులో …) 

— *** —                                            Pandit Phaneendra

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: