పాపయ్య శాస్త్రి గారి ప్రశంస

ఇటీవల తిరుపతిలో నిర్వహించబడిన “ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల”లో, ప్రధాన వేదికపై నాతోబాటు “పద్యకవి సమ్మేళనం”లో పాల్గొన్న ప్రముఖ కవి శ్రీ కావూరి పాపయ్య శాస్త్రి గారు, నా “మాస్కో స్మృతులు” పద్యకావ్య పఠనానంతరం వ్రాసిన లేఖలోని అభినందన పద్యాలను ఇక్కడ ప్రచురిస్తున్నాను.

చదవండి –

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

msl

మీ మాస్కో స్మృతులన్నియు

నా మానసమునకు గూర్చె నవ్యానందం

బా మధురిమలను పలికితి

ధీమహితా! మీరు తేట తెల్లము గాగన్!

 

మంచి పద్య రచన “మాస్కో స్మృతుల” యందు

మొదటి నుండి సాగె తుది వరకును –

శీర్షికలకు మంచి చెలువంపు నామాలు

దిద్ది తీర్చినారు తిలక మట్లు!

 

ఓయి ఫణీంద్ర సత్కవి! రసోజ్జ్వల సుందర బంధురమ్ముగా

హాయిని గూర్చు కావ్య మది యందము మెచ్చ రచించి, వెంట గొం

పోయిరి మమ్ము గూడ నవ మోహన ’రష్య’ విదేశ యాత్రకున్ –

నీ యసమాన కావ్యమున నిస్తుల పద్య పథమ్ములందునన్!

 

బ్రతికి చెడినట్టి మాస్కోను పద్య కావ్య

మను మహా సౌధమందున నరయ మరల

బ్రతుక జేసితి వయ్యారె! ప్రతిభ మీర –

“కవి ప్రజాపతి!” యను మాట కల్ల యగునె?

పద్య ఫణీంద్ర! నిక్క మది పల్కుచు నుంటిని పద్య విద్యలో

సద్యశమున్ గడించితివి – సత్కవి వర్యుల మార్గమందునన్

హృద్యముగా రచించితివి – యెల్లరు మెచ్చ కథా పథాన! నీ

విద్యకు కేలు మోడ్తు సుకవీ! యభినందన లంద జేసెదన్!

                           రచన : డా. కావూరి పాపయ్య శాస్త్రి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: