’కరుణశ్రీ’ గురించి ’నండూరి’ వారు …

దాదాపు ఒక పుష్కర కాలం పూర్వం మా గురువు గారు డా. నండూరి రామకృష్ణమాచార్యులు గారు జీవించి ఉండగా ’సాహితీ కౌముది’ పత్రిక కోసం – వారితో వారి ప్రియ మిత్రులు ’కరుణశ్రీ’ గారి గురించి నేను జరిపిన ముఖాముఖి పాఠాన్ని ఒక సాహితీ మిత్రుడు నిన్న అడిగి తీసుకొన్నారు. ఇదే అవకాశంగా దానిని అంతర్జాల పాఠకులకు అందిస్తున్నాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ks1

ks2

ks3

ks4

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: