ముద్దు గుమ్మ – 3

‘పద్య కళా ప్రవీణ’

డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 విరచిత

ముద్దు గుమ్మ

[పద్య కావ్యం]

ద్వితీయాశ్వాసం

‘ప్రళయం’ (రెండవ భాగం)

ద్వితీయాశ్వాసం సంపూర్ణం

[తరువాతి భాగంలో … తృతీయాశ్వాసం]

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: