గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారి ముందుమాట

నా “మాస్కో స్మృతులు” పద్య కావ్యానికి మహాకవి శ్రీ గుంటూరు

శేషేంద్ర శర్మ గారు  అందించిన ముందుమాట :

ప్రకటనలు