నాయకుండన్న నాతడే నాయకుండు!

నాయకుండన్న నాతడే నాయకుండు!

రచన: ‘పద్య కళా ప్రవీణ’ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

శిరమెత్తి యెవ్వాడు సేయ ధిక్కారమ్ము,
    తిరిగి కోట్ల తల లా దిశను గాంచు –
గళమెత్తి యెవ్వాడు గర్జింప, వెంటనే
    కోట్ల గొంతుక లెల్ల కూడ బలుకు –
బిగియించి యెవ్వాడు పిడికిలి పైకెత్త,
    కోట్ల పిడికిళులుం గూడి లేచు –
ధర్మాగ్రహ మెవండు దాల్చ, నాతని వెంట
    తండోపతండాలు దారి బట్టు –

ధ్యేయ శుద్ధితో నెవ్వాడు దీక్ష బూని,
నిత్యము ప్రజా హితమ్ముకై నిలిచి పోరు –
నాయకుండన్న నాతడే నాయకుండు!
అతడె ‘అన్నా హజారె’! మహాత్ము డతడు!

         ===(*)===

నవ యుగాది శుభాభినందనలు!

‘ఖర’ నామ వత్సరము శ్రీ

హరి దివ్య కటాక్ష వైభవాశీస్సుల చే

కుర జేసి మీకు, మరి మీ

పరివారమున కిడుత శుభ ఫలముల నెన్నో!

అఖిలాండ విశ్వ వ్యాప్తంగా విస్తరిల్లి వెలుగులీనుతున్న తెలుగు వారందరికీ నవ యుగాది శుభాభినందనలతో –

డా. ఆచార్యఫణీంద్ర