హిమ నగరి

హిమ నగరి

రచన: ‘ పద్య కళా ప్రవీణ ‘ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

( మాస్కో నగరాన్ని సందర్శించినపుడు …

ఆ నగరంపై వ్రాసిన పద్య కవిత – )


హిమ సమూహము లిట, ఎచ్చోట కాంచినన్!

చెట్టు మీద – కొట్టు మెట్టు మీద –

మార్గమందు – పెద్ద మైదానములయందు –

చెప్పు క్రింద – ఇంటి కప్పు మీద –


ఎవ్వడొ నేల ’ బ్రెడ్డు ’ పయి ఇంపుగ వెన్నను పూసినట్టులన్ –

ఎవ్వడొ పాల మీగడల ఈ భువి నెల్లెడ ఒల్కినట్టులన్ –

ఎవ్వడొ మాయతో ఇసుక నెల్లయు మంచుగ మార్చినట్టులన్ –

ఇవ్విధి ఉల్లమందు తలపించును కాంచగ ’ మాస్కొ ’ వీధులన్!


నిశ సమయంబున నిచ్చట

శశి అవనిని హిమము గాంచి సందేహించున్ –

” దిశ మారిచి ఏ రీతిని

విశు డవనిని నిలిపె నాదు వెన్నెల? ” లనుచున్!


మంచు వాన కురియ మహినెల్ల నిండుగా

చెట్టు కొమ్మల పయి చేరి హిమము;

కానిపించినంత కలిగించు విభ్రాంతి –

మదికి తోచి ’ క్రిస్సుమస్సు చెట్టు ’!


బాల్య చాపల్య మది యేమొ వాడ దింక!

కనుల ముందున్న హిమ మెల్ల కనుల ముందె

మధురమైన ’ ఐస్క్రీము ’ గా మారు నెడల –

ఎంత బాగుండు ననిపించు వింతగాను!


సూర్య కాంతి భువిని సోకకుండక మున్నె

ఇచ్చట ఉదయించు నెవడొ వీడు?

మార్గములను నిండు మంచు ముద్దల నెల్ల

తొలగజేయు – బాట వెలుగ జేయు!


దారిని తొలగించు హిమము

దారికి అటు నిటును వేయ – ధవళాద్రు లటున్

పేరుకొన – దారి కననగు

నారి కుచంబుల పయి గల నల్లని పయిటై!


తెలుగు దేశమునందు వాకిలి తీసి, ఊడ్చియు ముగ్గిడున్

తెలుగు నాతి శుభోదయంబున తెల్గు సంస్కృతి చాటగాన్!

తెలిసె నిచ్చట – రష్య పూరుష ధీమణీంద్రులు వాకిలిన్

తొలగ జేయుచునుంద్రు మంచును తూర్పులో తెలవారినన్!

( తరళ వృత్తము )


కనిపించును తెల్లదనము

మనుజుల హృదయముల – నగర మార్గంబులలో!

అనుభవమగు చల్లదనము

మనుజుల ప్రేమాదరముల – మరియు ప్రకృతిలో!


— *** —